Energiprogrammet 2013

Klokskap och dialog för branschens politiker och ledare

Energiprogrammet 2013 eller EPRO 13 är ett sammansatt program av färdiga koncept som skall stödja Promea & Partners kundspecifika uppdrag inom energibranschen. Programmet startade 2012.

Energiprogrammet.

.

.

.

.

Block 1 – Utbildning

Hälften av programmet är uppbyggt kring utbildningar riktade till styrelse/ledning och träning (training camps) för en serie av branschens stora frågor.

  • Introduktion för styrelser med de speciella branschernas logik, alla vanligare energislag, funktionsområden och intro till en handfull av de just nu viktigaste frågorna.

  • 5 energislags fördjupningskurser: fjärrvärme, elhandel/elnät, gasområdet, energitjänster, förnyelsebar el – branschöversikt, tekniköversikt, affärsmodeller, politisk spelplan, ekonomisk analys, trender, branschens centrala frågorna. För varje energislag presenteras 3 möjliga framtidsscenarion.
  • 3 funktionsområden under luppen – Lobbying och omvärldsbevakning, IT i galopp eller insomning, modern kundservice.
  • 4 temaområden under luppen – Smart grid, biogasens utveckling, TPA i fjärrvärmenät, öppna bredbandsnät.

Block 2 – Utveckling

Den andra hälften av programmet bygger på några specifika koncept för att möta strategiska frågor. Dessa kommer att lanseras i tvåmånadersintervall under 2012. Exempel är nyttocertifiering för offentliga energibolag, styrmodell för tung investeringsverksamhet med systemsynsättet i basen, spillvärmekonsulent, oberoende ekonomiskt affärsreportage om din verksamhet, regional konsolideringsmodell, styrelsenätverk.

Under december 2011 – februari 2012 lanseras TPA-training camp samt styrelseutbildningar introduktion.

Written by